عیوب ایجاد شده در جوشکاری

عیوب ایجاد شده در جوشکاری :

 

عیوب میتوانند در اثر عوامل مختلف اعم از نامناسب بودن مواد مصرفی – عدم مهارت جوشکار و عملیات ناصحیح پیش گرم و پس گرم  و غیره بوجود آیند

 

 

Discontinuities  :  ناپیوستگی

 

نا پیوستگی ممکن است در فلز جوش و یا فلز اصلی و یا ناحیه متاثر از حرارت بوجود بیاید.

 

Type of defect :  انواع عیوب در جوشکاری

 

1  :  surface – سطحی

 

2 -  sub surface  : زیر سطحی

 

 

Undercut   : بریدگی یا سوختگی کنار جوش

 

به سوختگی و گود شدن محل برخورد انحنای گرده جوش به فلز پایه میگویند .

از سوخته شدن بیش از حد جدار حفره جوش بوجود میاید

و علت آن آمپر بالا – عدم مهارت جوشکار و الکترود نامناسب میباشد.

 

 : Overlap سر رفتن یا عدم تقارن جوش

 

به سر رفتن جوش و پر شدن بیش از حد حوضچه جوش از فلز مذاب و بیرون زدن آن میباشد

و علت آن به وجود آمدن آن  سرعت جوشکاری کم – الکترود با قطر بالا و غلط بودن زاویه الکترود میباشد

 

Crater pipe : چاله انتهایی جوش

 

به حفره ها و سوراخهای ایجاد شده در انتهای جوشکاری که چاله انتهایی جوش به وجود میاید

و علت آن الکترود نامناسب – عدم مهارت جوشکار – شیوه جوشکاری نامناسب

 

Slag inclusion : ناخالصی گل جوش یا سرباره

 

به محبوس جدن ذرات سرباره در جوش میگویند و به دلیل اینکه سرباره مخلوطی از پوشش الکترود میباشد با وزن مخصوص کم ممکن است تحت ضربات قوس در زیر سطح مذاب قرار گیرد و یا به دلیل ناشی بودن جوشکار در جلوی قوس قرار گیرد و نهایتا در بین دیواره فلز پایه و حوضچه مذاب یا در درون حوضچه مذاب محبوس گردد .

وجود اشیاء  و مواد زائد در داخل جوش است

 

و راههای جلوگیری از بروز این عیب افزودن مهارت جوشکار – اصلاح طرح اتصال – و استفاده از الکترود بهتر میباشد.

 

 

 

 

 

 

spatter : پاشش فلز جوش

 

به قطرات ریز فلز را که از منطقه جوش در هنگام جوشکاری به اطراف پرتاب میشوند پاشش فلز میگویند

و علت آن شدت جریان بالا و طول قوس نامناسب میباشد. قطره جوش شامل ذرات فلز است که درطول جوشکاری ذوبی خارج می شوند که قسمتی از جوش را تشکیل نمی دهند. آن ذراتی که واقعا به فلزمبنای کنار جوش متصل اند، ناجورترین حالت قطره جوش می باشند

ذراتی که دور از جوش و فلز مبنا انداخته می شوند، طبق تعریف، قطره جوش می باشند. بطور کلی قطره

جوش ذراتی از فلز است که تفاوت بین مقدار فلز پر کننده که ذوب می شود و مقدار فلز پر کننده که بطور

واقعی در درز جوش می نشیند را در بر می گیرد. معمولا قطره جوش بعنوان یک عیب جدی در نظر گرفته نمی شود مگر اینکه وجود آن از یک سری عملیات های متعاقب بویژه آزمون غیر مخرب یا قابلیت سرویس قطعه ممانعت بعمل آورد.امکان دارد قطره جوش نشان دهنده این باشد که پروسه جوشکاری تحت کنترل نبوده است

 

 

L.O.F Lack of fusion : عدم ذوب

 

در آنجایی که دوپاس جوش به طور مطلوب به همدیگر الحاق پیدا نکنند و یا اینکه فلز پایه با فلز جوش به خوبی با هم نیامیزند ذوب ناقص جوش داریم.

همچنین از آمیخته نشدن فلز مذاب با فلز پایه به وجود میاید

و علت آن عدم مهارت جوشکار – حرکت دست نامناسب – و زاویه الکترود نامناسب میباشد.

 

L.O.P Lack of pentertation :  عدم نفوذ

 

هرجا که فلز جوش نتواند درز اتصال را به طور کامل پر کند و تا انتهای درز نفوذ نکرده باشد میگوییم نفوذ ناقص جوش داریم .

که از زیاد بودن سرعت جوشکاری – کافی نبودن شدت جریان – بالا و پایین بودن دو سر قطعه و مناسب نبودن الکترود بوجود میاید

وعلت آن طرح اتصال و مونتاژ  نامناسب – عدم مهارت جوشکار – شدت جریان پایین – و الکترود نامناسب میباشد

 

Arc strickes : لکه های قوس

 

جوشکاران بی دقت هنگام روشن کردن قوس الکتریکی در ابتدای کار قوس را روی سطح کار روشن مینمایند که این عمل باعث میشود که قسمتی از قطعه کار معیوب گردد .

و علت آن عدم مهارت جوشکار میباشد

 

Crack :  ترک

 

ترک در جوش و فلز اصلی زمانی به وجود می آید که تنشهای موضعی از استحکام نهایی جسم تجاوز کند

و ترکیدگی ممکن است در دماهای بالا  در مدت انجماد فلز جوش یا بعد از انجماد  وقتی که دمای جوش یکسان شود اتفاق بیافتد

و علت آن عواملی مانند انجماد ، سرد شدن و تنشهای داخلی که به علت انقباض جوش می‌باشد ایجاد می‌گردد. ترکهای گرم ، ترکهایی می‌باشند که در دماهای بالا رخ می‌دهند و معمولا به انجماد ربط دارند.ترکهای سرد ترکهایی هستند که بعد از اینکه جوش به دمای اطاق رسید، رخ دهد و ممکن است حتی به H . A . Z

 ( heat affected zone  ) رابط داشته باشد.

 

جهت گیری ترک بر اساس جهت ترک نسبت به محور جوش، ممکن است طولی و یا عرضی باشد. هنگامی که ترکی موازی با محور جوش باشد، بدون در نظر گرفتن اینکه ترک مرکز فلز جوش واقع شده یا یک ترک گوشه ای است که در ناحیه تفتیده HAZ   فلز مبنا بوجود آمده ، آنرا ترک طولی مینامند.

ترکهای عرضی عمود بر محور جوش روی می دهند. اینگونه ترکها از نظر اندازه ممکن است محدود و به

فلز جوش منحصر شوند و یا ممکن است این ترکها از جوش به ناحیه متاثر از جوش کناری HAZ  و به  فلز مبنا منتشر شوند.

در بعضی از جوشها ، ترکهای عرضی نه در جوش بلکه در ناحیه متاثر از جوش HAZ تشکیل می شوند.

ترکهای طولی در جوشهایی که بوسیله جوشکاری ماشینی انجام می گیرند به سرعتهای زیاد جوشکاری و اغلب به تخلخل Porosity که در رویه جوش دیده نمی شود مربوط می شوند.

همچنین جوشهایی که نسبت عمق به عرض آنان زیاد باشد، احتمال ترکیدگی طولی بدلیل مدل های انجماد خواهند داشت.

ترکهای طولی در جوشهای کوچک بین پروفیلهای سنگین (Heavy Sections) اغلب نتیجه سریع خنک شدن و ممانعت زیاد High Restraint)) می باشند.ترکهای سرد عرضی نیز عموما نتیجه تنشهای طولی انقباضی هستند که روی فلز جوش سخت با انعطاف پذیری Ductility)) کم عمل می کنند.

 

 

 

Throat Cracks :  ترکهای گلویی

 

ترکهای گلویی جزء ترکهای طولی هستند که در رویه جوش در جهت محور جوش بوجود می آیند. آنها معمولا ولی نه همیشه جزء ترکهای گرم محسوب میشوند

 

:  Root Cracks  ترکهای ریشه جوش

 

ترکهای ریشه ای جزء ترکهای طولی هستند که در ریشه جوش واقع می شوند. آنها معمولا جزء ترکهای گرم محسوب میشوند.

 

SCrater Cracks  : ترکهای چاله جوش

 

 

ترکهای چاله جوش در دهانه جوش روی می دهند و به خاطر پایان )قطع شدن) نامناسب قوس جوشکاری تشکیل می شوند. اصطلاح ترک ستاره ای Star cracks را در مورد ترکهای چاله جوش بکار می برند با وجود اینکه ممکن است اَشکال دیگری داشته باشد

 ترکهای چاله جوش جزء ترکهای گرم سطحی هستند که معمولا یک دسته خطوطی شبیه ستاره را تشکیل میدهند

 

 :Toe cracks ترکهای گوشه ای

 

ترکهای گوشه ای معمولا جزء ترکهای سرد میباشند این ترکها از گوشه جوش که در آنجا تنشهای مهار کننده

restraint stresses به وفور وجود دارند آغاز شده و منتشر می شوند.شکل ناگهانی در گوشه که به سبب برجستگی بیش از حد یا تقویت جوشکاری(گرده جوش) تغییر می کند، می تواند تنشها را تقویت کند و گوشه جوش را مستعد ترک خوردن کند.

ترکهای گوشه ای تقریبا عمود به سطح فلز مبنا آغاز می شوند. این ترکها بطور معمول نتیجه تنشهای انقباضی

حرارتی هستند که بر روی ناحیه متاثر از جوش عمل می کنند. بوجود آمدن بعضی از ترکهای گوشه ای به خاطر خواص کششی عرضی ناحیه متاثر از جوش است که نمی توانند منطبق با تنشهای انقباضی که بوسیله جوشکاری تحمیل شده است، شوند.

 

ترکهای زیر بستر جوش و ناحیه متاثراز جوش HAZ))

 

ترکهای زیر بستر جوش و ناحیه متاثر از جوش HAZ)) عموما جزء ترکهای سرد طبقه بندی می شوند که در ناحیه متاثر از جوش (HAZ) فلز مبنا تشکیل می شوند.ترکهای زیر بستر جوش و ناحیه متاثر از جوش از نوع ترکهای طولی و یا عرضی می باشند. این ترکها در بازه های معینی زیر جوش و همچنین در پیرامون مرزهای جوش ، جایی که تنشهای مانده در بیشترین حد خود وجود دارند، یافت می شوند.ترکهای زیر بستر جوش ممکن است یک مساله جدی ایجاد کنند وقتی که بطور پیوسته سه جزء زیر حضور داشته باشند

1 – هیدروژن

2- ساختار میکروسکوپی حساس به ترک

3- تنش

 

Lamination   : تورق و لایه لایه شدن فلز اصلی

 

ناپیوستگی طولی است که در بین لایه های میانی ورق وجود دارد.
که بیشتر در فلز اصلی روی میدهد نه درجوش و در ناحیه ضخامت میانی محصولات نورد شده و فلز اصلی یافت میشود و عموما مسطح و کشیده شده (  Elongate) و جزء ناپیوستگیهای فلز اصلی میباشد.

جدالایگیها وقتی تشکیل میشوند که حفره های گازی و حفره های چروکیده و انقباضی(cavity Shirinkage)

در شمش اصلی  به صورت مسطح نورد شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porosity : تخلخل

 

به حفره های گازی محبوس شده در جوش میگویند.

فضای خالی در جوش است که در هنگام منجمد شدن گاز در داخل آن فضای خالی باقی میماند و برای برطرف کردن آن باید قطعه کار را از مواد زائد مانند رنگ و غیره پاک کنیم.

و علت آن بالا بودن آمپر – طول قوس بزرگ – وزش باد – حضور نا خالص فسفر – گوگرد – چربی – رنگ – رطوبت – و  زنگ زدگی میباشد.

 

Scattered Porosity: تخلخل پراکنده

 

تخلخل پراکنده یک نوع تخلخل است که بطور گسترده ای در یک خط پاس جوش یا در چندین مهره از یک جوش چند پاسه پخش شده است

.تخلخل در یک جوش وقتی بوجود می آید که تکنیک جوشکاری،یا موادی که استفاده شده اند یا شرایط مهیا ساختن درز جوش ، منجر به تشکیل و به تله افتادن گاز شود.

اگر قطعات جوشکاری شده،به اندازه کافی آهسته خنک شود تا گاز بتواند قبل از انجماد جوش به سطح جوشکاری برسد،عموما هیچ تخلخل در جوش بوجود نخواهد آمد

 

Cluster & Linear Porosity : تخلخل خوشه ای و خطی

 

تخلخل خوشه ای دسته ای از خلل و فرج های موضعی می باشند. این عیب اغلب به خاطر شروع یا توقف نامناسب پاس جوشکاری ایجاد می شود.

شرایطی که باعث وزش قوس می شوند نیز می توانند سبب تخلخل خوشه ای شوند.

تخلخل خطی تعدادی خلل و فرج می باشند که در یک محور قرار گرفته اند.این عیب اغلب در طول سطح مشترک جوش،ریشه جوش،یا مرز بین مهره ای ایجاد شده و از طریق آلودگی گسترش می یابد بگونه ای که سبب می شود گاز در آن محلها آزاد گردد.

 

Piping Porosity  تخلخل لوله ای

 

تخلخل لوله ای (که به آن سوراخ کرمی یا تخلخل کشیده شده نیز می گویند) اصطلاحی است که برای ناپیوستگی های کشیده شده گازی در نظر گرفته می شود. تخلخل لوله ای در جوشهای گوشه ای از ریشه جوش به طرف سطح جوش گسترش می یابد.

هنگامی که تعداد کمی خلل و فرج در سطح جوش دیده شود،گودبرداری دقیق اغلب نشان خواهد داد که تعداد زیادی خلل و فرج زیر سطحی وجود دارد که به سطح جوش کشیده نشده اند./ 0 نظر / 1573 بازدید